Struikverzorging jericho ny

Struikverzorging jericho ny


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Struikverzorging jericho ny

Watervegetatie is doorgaans toleranter voor minder wenselijke elementen (d.w.z. vervuiling, stadsuitbreiding, enz.) dan terrestrische vegetatie en als zodanig speelt watervegetatie een cruciale rol bij het stabiliseren van stroomgebieden en de waterkwaliteit. Het doel van de huidige studie was om de impact van een struikplant Ceanothus spinosus L. (Rhamnaceae) op de kwaliteit van water en ongewervelde gemeenschappen in de Little Hocking River te evalueren. In totaal werden 12 locaties aangelegd in drie replica's, elk langs een stroomcorridor van ongeveer 100 m lang in het stroomgebied van de Little Hocking River. Alle locaties werden onderworpen aan volledige verwijdering van onderlaagvegetatie, waarbij één locatie een enkele struiktoevoeging per jaar ontving. De locaties werden gedurende negen maanden tweemaandelijks opnieuw bezocht, waarna een laatste bezoek werd gebracht om de mate van verwijdering te bepalen en om ongewervelde waterdieren te oogsten. De algehele respons van ongewervelde soorten op de drie groepen behandelingen (struik, controle en niet-struik controle) was vergelijkbaar, hoewel er een duidelijke temporele trend in de gegevens was, met een grotere relatieve toename van macro-invertebraten en amfipoden waargenomen na de eerste negen maanden. Het verwijderen van struiken had invloed op de assemblages van macro-invertebraten tijdens alle bemonsteringsperioden en verminderde de overvloed aan amfipoden en Chironomidae (Tany-familie). De diversiteit en abundantie van macro-invertebraten vertoonden een sterke associatie met vegetatie en hydrologische omstandigheden, zowel voor als na de introductie van de struik. Bovendien, hoewel de samenstelling van ongewervelde dieren in de loop van de tijd veranderde en verschilde tussen de controle- en struikbehandelingen, bleef de samenstelling van ongewervelde dieren relatief stabiel. Bij de struikbehandelingen kwamen de assemblages na de eerste negen maanden meer overeen met de controle. De studie levert duidelijk bewijs van de significante ecologische effecten die struiken kunnen hebben in stroomecosystemen, met name met betrekking tot macro-ongewervelde assemblages en soorten.

**Trefwoorden:** gemeenschappen van ongewervelde dieren, ongewervelde waterdieren, oeverhabitats, gezondheid van beekjes

**Doel:** Dit onderzoek richt zich op veranderingen in de structuur van gemeenschappen van ongewervelde dieren in stroomecosystemen in de loop van de tijd, en het onderzoekt hoe het verlies van watervegetatie de verzamelingen van macro-invertebraten beïnvloedt. Dit onderzoek probeert met name de volgende vragen te beantwoorden: (1) Is er een tijdelijke trend in de structuur van de gemeenschapsstructuur van ongewervelde stromen? (2) Wat zijn de mechanismen die de gemeenschapsstructuur van de stroom ongewervelde dieren in deze veranderende omgeving beïnvloeden? (3) Wat zijn de veranderingen in de structuur van de macro-invertebratengemeenschap na het verlies van watervegetatie? Dit onderzoek is een eerste stap in de richting van het evalueren van de reactie van de gemeenschap van ongewervelde dieren op het verlies van watervegetatie op grote regionale schaal.

**Materialen en methoden:** Twee jaar aan gegevens over de gemeenschap van ongewervelde dieren (2009--2010) werden geanalyseerd, inclusief bemonstering van de structuur van de gemeenschap van macro-invertebraten en hydrologische variabelen. De ruimtelijke verspreiding van macro-invertebraten werd geanalyseerd op taxon en seizoensgebonden veranderingen in soortensamenstelling en rijkdom werden beschreven. De relatie tussen de structuur van de gestroomde habitat en het taxon van ongewervelde dieren werd onderzocht met behulp van een hiërarchische clustertechniek.

**Resultaten:** De gemeenschapsstructuur van macro-invertebraten was variabel in tijd en ruimte. De structuur van de gemeenschap bleek meer te worden beïnvloed door seizoensvariatie en verstoringen dan door veranderingen in de structuur van de rivierbedding en/of watervegetatie. Over een periode van 2 jaar waren de macro-invertebratentaxa verschillend in elke stroomsectie. De aanwezigheid van aquatische macrofyten was het sterkst gecorreleerd met ongewervelde taxon (0,6--0,9) dan omgevingsvariabelen (0,2--0,6). De structuur van het stroombed bleek belangrijk te zijn voor taxa van ongewervelde dieren die met het stroombed werden geassocieerd. Deze omvatten de Diptera en Trichoptera.

**Conclusies:** Gegevensanalyse bevestigde dat de gemeenschapsstructuur van macro-invertebraten zeer variabel was in tijd, ruimte en de structuur van de stroombedding. De aanwezigheid van macrofyten in de rivierbedding was het sterkst gecorreleerd met de aanwezigheid van een aantal belangrijke taxa van ongewervelde dieren. Dit suggereert dat het verlies van watervegetatie in oeverzones op regionale schaal kan leiden tot grote veranderingen in de stroomgemeenschappen van ongewervelde dieren.

**Trefwoorden/Miscript-koppen:** watervegetatie, gemeenschap van ongewervelde dieren, beheer, beekbedding

O35: WAMINSKI: EEN BELANGRIJK LID VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE VIJVER ANOMIE: TINOSKINETES

=========================================================================

Anne-Sophie A.W. G. van Vliet^a^, Martijn F.W.M. Nieuwpoort^b^, Gerdien A. Vos^a^, Wim M. Rauwaert^b^

^a^Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, België, ^b^Wageningen Universiteit, Research Centre, Nederland

**Achtergrond en doelstellingen**: *Perca fluviatilis* (L.) werd in 1985 opnieuw geïntroduceerd in het westen van Noord-Amerika en heeft in veel gebieden een snelle comeback gemaakt. Als gevolg van klimaatverandering en het toegenomen gebruik van watervoorraden, zal het belang van vijvers in de Europese waterfauna naar verwachting toenemen.

**Materialen en methoden**: We onderzochten de diversiteit aan slakken die aanwezig zijn in vijvers in Nederland. De slakken zijn onderzocht in 16 tijdelijke vijvers van 1 ha in Leeuwarden (maart 2016). Het verzamelen en tellen van slakken volgden methoden beschreven in WAMINSKI et al. (2016). In alle vijvers zijn slakken onderzocht, maar de aanwezigheid van eventuele slakken op het wateroppervlak is niet geverifieerd. Vijvers werden gekenmerkt door hun oppervlakte, diepte, ondergrond en vegetatiebedekking.

**Resultaten**: We vonden 15 verschillende soorten land- en waterslakken in de onderzochte vijvers: *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1838), *P. fluviatilis* (L.), *P. antipodarum* (Gray, 1838), *Lymnaea truncatula* (Müller, 1774), *Physa acuta* (Linnaeus, 1758), *Bithynia troscheli* (O.F. Müller, 1774), *L. truncatula* (Müller, 1774), *Physa acuta* (Linnaeus, 1758), *Euhadra werneri* (Bruguier, 1792), *Planorbis corneus* (Linnaeus, 1758), *L. trun


Bekijk de video: Toronto Yorkville to Rosedale Station Wintery Walk Jan 27, 2022


Opmerkingen:

  1. Oliver

    Gefeliciteerd, dat zal trouwens een goed idee hebben



Schrijf een bericht