Dichotomie: definitie en betekenis

Dichotomie: definitie en betekenis

DICHOTOMIE

In de plantkunde is de dichotomie een soort vertakking waarbij de top aanleiding geeft tot twee secundaire assen of takken die op hun beurt aanleiding kunnen geven tot twee andere takken enzovoort.
Je mag er een hebben gelijke dichotomie als de twee takken ongeveer even lang zijn;ongelijke dichotomie als de twee takken verschillende lengtes hebben.

Botanisch woordenboek van A tot Z.


Dichotomie

1. verdeling in twee duidelijke scheiding tussen twee elementen, scheiding: dichotomie tussen gevoel en reden

2. (filos.) de onderverdeling van een concept in twee over het algemeen tegengestelde delen die de omvang ervan uitputten

3. (bot.) Type vertakking waarbij de vegetatieve top zich in tweeën splitst om twee gelijke takken te vormen, die elk op hun beurt aanleiding geven tot twee andere takken enzovoort

4. (geom.) de opdeling in twee delen van elk segment, wat altijd als mogelijk wordt gepostuleerd

5. (astr.) Maanfase die overeenkomt met het eerste of laatste kwartaal.


Economie

1 Werkwijze gericht op het behalen van het maximale voordeel met een minimaal verbruik van energie en middelen: de productie organiseren volgens de criteria van e. || je werkt in e. , rechtstreeks door de klant uitgevoerd

2 strekt zich uit. Verstandig beheer van activa Zorgvuldig gebruik van spaargeld door efficiënter gebruik van productiesystemen || doen en. , sparen

3 (al mv.) Gecumuleerde besparingen

4 Op sociale basis georganiseerde menselijke activiteit, gericht op de exploitatie van natuurlijke rijkdommen en de productie en distributie van rijkdom

5 Het complex van middelen en productieve activiteiten van een gemeenschap, van een staat zelfs beperkt tot een bepaalde sector: de. Italiaans is. agrarisch, industrieel || is. bedekt , aandeel van het nationaal inkomen dat aan elke statistische enquête en aan elke belastingcontrole ontsnapt | is. markt of kapitalistisch , dat gebaseerd op privé-eigendom van de productiemiddelen | is. socialistisch , het land waarin staatseigendom van de productiemiddelen van kracht is

6 Wetenschap die de productie van goederen en diensten, de distributie en het gebruik van rijkdom bestudeert || is. het beleid , discipline die de economische categorieën en de daarmee verbonden sociale relaties onderzoekt

7 fig. Organisatie van de inhoud van een tekst: de. generaal van een roman, van een toespraak


s.f. & nbsp (1) verdeling in twee duidelijke scheiding tussen twee elementen, divarication: dichotomie tussen gevoel en rede & nbsp (2) (filos.) de onderverdeling van een concept in twee over het algemeen tegenovergestelde delen die zijn omvang uitputten & nbsp (3) ( bot.) type vertakking waarbij de vegetatieve top zich in tweeën splitst om twee gelijke takken te vormen, die elk op hun beurt aanleiding geven tot twee andere takken en zo verder & nbsp (4) (geom.) de verdeling in twee delen van een elk segment, dat.

adj. die vorken is spec. van plant onderhevig aan dichotome vertakking | maan dichotoom, (astr.) de maan wanneer deze zich in de fasen van het eerste of laatste kwartaal bevindt. & nbsp


Woordenboeken

1 Rationeel beheer van middelen, gericht op het behalen van het maximale voordeel met een minimum aan opoffering
|| strekt zich uit. Rationeel gebruik: is. van tijd, van woorden
|| Huishoudeconomie, het onderwijzen van de principes van de organisatie en het beheer van een huis en een gezin

2 Spaarzaam, gematigd in uitgaven: doen en. leven met, in en.
|| Werk in economie, direct beheerd door de eigenaar, die ook de materialen levert, zonder tussenkomst van externe bedrijven

3 spec. naar de pl. Wat bespaard, besparing: Ik heb wat bespaard investeren hun economieën

4 afb. Evenwichtsvolgorde van de samenstellende elementen van een werk, spec. literair: deze lange uitweiding verstoort de e. van de roman

5 BIOL Complex van natuurlijke wetten die het leven van dieren en planten reguleren en beheersen: de. generaal van een plant

6 ECON Systeem voor de productie, distributie en consumptie van goederen in een specifiek land en periode: is. kapitalistisch
|| Complex van de economische middelen van een land, een regio, een staat, enz., In relatie tot de productiewijze en distributie: de. Italiaans de. wereld-
|| Welzijnseconomie, een reeks doelstellingen van het economisch beleid van de staten die een referentieparameter vormen voor de vergelijking tussen verschillende economische en sociale systemen
|| Markteconomie, gebaseerd op de wet van vraag en aanbod en op vrij initiatief
|| Gemengde economie, gekenmerkt door het naast elkaar bestaan ​​van particulier initiatief met de stuwende en controlerende rol van de staat
|| Ondergrondse economie, onderdeel van het nationaal inkomen dat fiscaal en statistisch niet aantoonbaar is

7 WETENSCHAP Wetenschap die de productie, distributie en consumptie van goederen en waren bestudeert
|| Politieke economie, economische theorie die zich bezighoudt met sociale relaties die verband houden met de relaties van productie en distributie van goederen


Video: Wat is een functie